ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

O Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «E.Π.Ε.Κ.Α.»), αποτελεί έναν Φορέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ο οποίος υλοποιεί Σχέδια Δράσης με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και δικτύωσης στους τομείς του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, της προώθησης της ισότητας των δύο φύλων και της ισότητας των ευκαιριών και εν γένει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Φορέας ιδρύθηκε το 1995 και από το 1997 λειτουργεί ως Φορέας Παροχής Συνοδευτικών – Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Προώθησης στην Απασχόληση (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.) και ειδικότερα ως Κέντρο που συγχρηματοδοτήθηκε  για τη σύσταση και λειτουργία του στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Απασχόληση - Άξονας INTEGRA» (Αριθμ. Εγκρ. 186571/31.12.97, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Παράλληλα, ο Φορέας συστήθηκε για τη λειτουργία  λοιπών ευρωπαϊκών προγραμμάτων  προς τον σκοπό υλοποίησης εγκεκριμένων δράσεων παροχής Συμβουλευτικής, ΣΥΥ, ευαισθητοποίησης, κοινωνικής και πολιτιστικής στήριξης, ενημέρωσης αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων καθώς και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Συγκεκριμένα διαθέτει:
• Έγγραφο Επιβεβαίωσης  Διαχειριστικής Επάρκειας  Δικαιούχων ΕΣΠΑ  2007-2013  τύπου Β’ για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες και προμήθειες)  και  τύπου Γ’ για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1230/27-3-2012, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) 
• Ειδική Πιστοποίηση ΝΠΙΔ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Φορέας παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ. Υπουργικής Απόφασης Ειδικής Πιστοποίησης Γ.Π:Π(2)γ/οικ.36873/06-04-2012/ΦΕΚ Β’ 1226/11-04-2012). 
Επιπλέον:
• Ο Φορέας είναι ενταγμένος στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Μητρώο των Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αριθμοί καταχώρησης 09110ΑΕΕ11096Ο28Ν  και 09110ΑΕΕ11096Ο28Ν αντίστοιχα / αρ.γεν.πρωτ. ανακοίνωσης ένταξης Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων  Π2Γ/77652/16-06-2009). 
Στα πλαίσια της ανωτέρω ένταξης στα μητρώα και της ειδικής πιστοποίησής του ως Φορέα Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στόχος του  είναι η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής και αναπτυξιακής συνεργασίας, προώθησης του εθελοντισμού και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, προώθησης της ισότητας των ευκαιριών και προώθησης της απασχόλησης προς άτομα και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και η υλοποίηση λοιπών συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Επιπροσθέτως, από το έτος 2007 έως και σήμερα ο Φορέας δραστηριοποιείται στην εκπόνηση σχεδίων δράσης ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.Τα σχέδια αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης, ενημέρωση,  ευαισθητοποίηση,  δημοσιότητα  και δικτύωση στους τομείς του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισότητας των ευκαιριών και εν γένει τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εν γένει παροχή  υπηρεσιών και παρεμβάσεων σε κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, την μεταφορά των ανησυχιών των πολιτών στους ασκούντες πολιτική, την παρακολούθηση πολιτικών και την  ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινωνικά, πολιτιστικά, ανθρωπιστικά, περιβαλλοντικά κλπ. εν γένει θέματα.

Σκοπός του Φορέα,  σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω,  είναι  μεταξύ άλλων οι ακόλουθες  συναφείς ενέργειες και δραστηριότητες:

 1. Η στήριξη, ενδυνάμωση, ενημέρωση, συμβουλευτική, κοινωνική φροντίδα και εν γένει ενίσχυση  ευπαθών κοινωνικά ομάδων με σωματικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές και άλλες ιδιαιτερότητες   (άτομα με ειδικές σωματικές αναπηρίες,  άτομα με διανοητικά προβλήματα και ψυχικές ασθένειες,  παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες, τσιγγάνοι, πομάκοι, ανήλικοι παραβάτες και ανήλικοι με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, αρχηγοί Μονογονεϊκών οικογενειών, ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών,  φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι,  πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας) με  ειδικά για το σκοπό αυτό προγράμματα, διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις, συνέδρια, διεθνείς εκδηλώσεις και εκδόσεις για την συνεχή ενίσχυση της προσωπικότητάς τους, την ενδυνάμωση και εμψύχωσή τους ώστε να μπορούν να  ανταποκριθούν πλήρως στις επαγγελματικές και λοιπές απαιτήσεις που θα προέλθουν από τις υποχρεώσεις της κοινωνικής και εργασιακής πραγματικότητας της Ελλάδας  σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για την χώρα μας.

 2. H εν γένει κοινωνική ανάπτυξη και πρόνοια

 3. H εν γένει στήριξη και παροχή πάσης φύσεως υποστηρικτικών υπηρεσιών (κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, προσανατολισμού κλπ) προς το σύνολο των ευπαθών πληθυσμών της χώρας.

 4. H υλοποίηση ως μη Κυβερνητική Οργάνωση σχεδίων δράσης ενίσχυσης της απασχόλησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δημοσιότητας και δικτύωσης στους τομείς του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, της προώθησης της ισότητας των δύο φύλων και της ισότητας των ευκαιριών και εν γένει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 5. H εν γένει δραστηριοποίηση ως μη Κυβερνητική Οργάνωση σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η παροχή υπηρεσιών και παρεμβάσεων σε κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, η μεταφορά των ανησυχιών των πολιτών στους ασκούντες πολιτική, η παρακολούθηση πολιτικών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινωνικά, πολιτιστικά, ανθρωπιστικά, περιβαλλοντικά και εν γένει θέματα ανάλογα του σκοπού για τον οποίο έχει ιδρυθεί.

 6. H παροχή, τόσο στις δομές του φορέα όσο και κατ’ οίκον, υποστηρικτικών, ιατρικών, νοσηλευτικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών προς ηλικιωμένα άτομα και άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα ή μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα (όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, οροθετικοί κλπ)., που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας.

 7. Η ευρύτερη και συστηματική παρέμβαση για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την κινητοποίηση-συντονισμό των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συναντούν οι ανωτέρω ειδικές κοινωνικές ομάδες στη διαδικασία της κοινωνικής τους ένταξης ή επανένταξης και των συνακόλουθων κοινωνικών προβλημάτων, η ενίσχυση και προώθηση του εθελοντισμού και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

 8. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και διαφόρων φορέων ως προς τις ιδιαιτερότητες και την ανάγκη κοινωνικής ένταξης και προώθησής τους στην αγορά εργασία.

 9. Η παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και λοιπές σχετικές ενέργειες προς ανέργους,  νέους και άτομα που ανήκουν στις ανωτέρω ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες προς τον σκοπό στήριξής τους και προώθησής τους στην αγορά εργασίας.

 10. Η μελέτη, οργάνωση και εκτέλεση ειδικών επιχειρησιακών  προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών για την κοινωνική στήριξη, επιμόρφωση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων και μελών ειδικών κοινωνικών ομάδων  που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν αποκλεισμένοι από ίσες ευκαιρίες κοινωνικής και επαγγελματικής δράσης, ώστε να διευκολυνθεί η ενεργοποίησή της συμμετοχής τους στην κοινωνία και να αποτραπεί η περιθωριοποίησή τους.

 11. Η ανάλυση, μελέτη και έρευνα των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων των ανωτέρω πληθυσμιακών ομάδων ως προς την εκπαίδευση και απασχόληση  καθώς και ο προσδιορισμός των κλίσεων και δεξιοτήτων τους στην άσκηση επαγγελμάτων της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

 12. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας (ΓΓΝΓ, ΓΓΙ, ΕΟΜΜΕΧ, ΟΠΕ, Υπουργεία Απασχόλησης, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νομαρχίες, ΟΤΑ  κλπ.) και φορείς που πρόσκεινται στις ανωτέρω ωφελούμενες κοινωνικές ομάδες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

 13. Η συνεργασία με πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιστημονικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.), Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) και Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης καθώς και άλλους φορείς και οργανισμούς της τοπικής, ελληνικής και διεθνούς κοινότητας που δραστηριοποιούνται στην εν γένει ενδυνάμωση και στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων τους, την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας και την μείωση της ανεργίας και της φτώχειας.

 14. Η ανάπτυξη δικτύων με κοινωνικούς εταίρους και φορείς των ανωτέρω κατηγοριών στην Ελλάδα και Ευρώπη με στόχο την τυπική ή άτυπη συνεργασία,  διασύνδεση, ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής στήριξης, κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων.

 15. Η εκπόνηση με χρηματοδότηση και επιδότηση της Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των φορέων ή ιδρυμάτων, μελετών και ερευνών που προάγουν την κοινωνική στήριξη, εκπαίδευση  και προώθηση στην απασχόληση του ανωτέρω πληθυσμού καθώς και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του.

 16. Η οργάνωση υποδομής, δυναμικού, τεχνικού εξοπλισμού και Η/Υ και βιβλιοθήκης τεκμηρίωσης για την τεχνική, γραμματειακή και λοιπή στήριξη του έργου συνολικά της εταιρείας.

 17. Η δημιουργία και διάδοση υλικού πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάχυσης ενεργειών και αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό των ωφελούμενων κοινωνικών ομάδων καθώς και η διοργάνωση ημερίδων, τεχνικών συζητήσεων,  forum και εκδηλώσεων  με επίκεντρο τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους καθώς  και τις ενεργητικές πολιτικές για την όσο το δυνατό πιο αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

  Οι δραστηριότητες του Φορέα απευθύνονται σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ) που ορίζονται στο ισχύον Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Ενεργειών Σ.Υ.Υ. και είναι οι εξής:

  • Άτομα με αναπηρίες
  • Άτομα με ψυχικές ασθενείς που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων
  • Παλιννοστούντες
  • Πρόσφυγες
  • Μετανάστες
  • Φυλακισμένοι
  • Αποφυλακισμένοι
  • Ανήλικοι Παραβάτες & Ανήλικοι Απειλούμενοι από παρεκκλίνουσα συμπεριφορά
  • Ειδικές Πολιτισμικές Ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι – Πομάκοι)
  • Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών κλπ)
  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
  • Λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας
  • Πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης
  • Οροθετικοί

  Λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (άτομα απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών κλπ)

   Όλες οι  Δομές του Φορέα εξασφαλίζουν τους ακόλουθους χώρους και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμοι και προσπελάσιμοι  σε άτομα με αναπηρίες :

  • Γραφεία  Διοίκησης / Διεύθυνσης / Γραμματειακής Υποστήριξης
  • Χώρους Επιστημόνων / Κοινωνικών Λειτουργών
  • Γραφεία Στελεχών Σ..Υ.Υ. - Συμβουλευτικής & λοιπών στελεχών κοινωνικής/ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης
  • Χώροι συμβουλευτικής
  • Γραφεία Προώθησης στην Απασχόληση
  • Αίθουσες  - Αίθουσες πληροφορικής με πλήρη εξοπλισμό
  • Αναγνωστήρια – Βιβλιοθήκες άρτια εξοπλισμένα
  • Χώρους Internet
  • Χώροι Υγιεινής – ΑΜΕΑ
  • Χώροι στάθμευσης ΑΜΕΑ κλπ. 

  Επιπλέον, οι δομές αυτές διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό και τεχνολογικά μέσα για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την υλοποίηση των σχεδίων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
  • Εκτυπωτές
  • Λογισμικό
  • Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
  • Γραφεία – καρέκλες κατάλληλα διαμορφωμένες για τα Άτομα με Αναπηρία
  • Λοιπός υλικοτεχνικός εξοπλισμός απαιτούμενος για την υλοποίηση των δράσεων(διαφανοσκόπια, οθόνες προβολής, τηλεοράσεις, video, projector κ.α.)
  • Ειδικός εξοπλισμός προσαρμοσμένος στις ανάγκες των ομάδων στόχων κλπ.

visual id ESPA

accessibility