ΕΣΠΑ 2014-2020

Νεα ανακοινωσεις

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ" ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΗ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ" - Τρίτη, 09 Δεκεμβρίου 2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης: «Κιθαιρώνεια – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική», που εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ωφελούμενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη

Συννημένα:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. ΑΦΙΣΑ

3. NEWSLETTER 1

4. NEWSLETTER 2

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ