ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 11 / 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5002376)

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Κανάρη 20,  T.K. 10674  ΑθήναTηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail:info@depeka.grURL:www.epeka.gr

Ανάρτηση Προσωρινών πινάκων κατάταξης βάσει της εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 11 / 2017 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αγίου Νικολάου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002376), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).                            

                                                                                                                                                                                                           Αθήνα, 23/06/2017
Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης
 
Ανακοινώνει
 
  1. Ότι, εν δυνάμει του  υπ. αριθμ KAN6/23.06.2017 πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, αναρτήθηκαν σήμερα, στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr) οι πίνακες κατάταξης βάσει των στοιχείων/ αποτελεσμάτων της εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 11/2017 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης. Οι εν λόγω πίνακες θα αναρτηθούν και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης.
  2. Επιπλέον, δυνάμει του ανωτέρω πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τους υποψηφίους της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 11/2017 Ανακοίνωσης, οι οποίοι, μετά την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων κατάταξης, ισοβαθμούν σε όλα τα επιμέρους κριτήρια.
  3. Η εν λόγω κλήρωση θα διενεργηθεί στη διεύθυνση Κ. Κοζύρη 18, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.- 2ος Όροφος), στις 28/06/2017 και ώρα 12:00. Καλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν στην διαδικασία.
  4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της ανωτέρω Ανακοίνωσης ΣΟΧ.

Επισυνάπτονται:

-Οι πίνακες κατάταξης βάσει των στοιχείων/ αποτελεσμάτων της εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΩΔ. 101-ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΔ. 102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

-  Οι Πίνακες των προς κλήρωση, ανά θέση, υποψηφίων:

 

ΚΩΔ. 101-ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΔ. 102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

visual id ESPA

accessibility